Jdi na obsah Jdi na menu
 


Domovní řád

 

I.                   základní pojmy

 

1)      Bytem se rozumí místnost nebo soubor místností, které jsou rozhodnutím stavebního úřadu určeny k bydlení.

2)      Nebytové prostory jsou jednotlivé místnosti nebo soubory místností, které jsou rozhodnutím stavebního úřadu určeny k jiným účelům než k bydlení. Nebytovými prostory nejsou příslušenství k bytu ani společné části domu.

3)      Příslušenstvím k bytu jsou vedlejší místnosti a prostory určené k tomu, aby byly používány k tomu, aby byly používány s bytem (sklípky, komory mimo byt).

4)      Společnými částmi domu jsou části domu určené ke společnému užívání (základy, střecha, hlavní svislé i vodorovné konstrukce, vchody, schodiště, prádelny, sušárny, kočárkárny, společný kabelový rozvod, rozvody tepla a teplé vody, kanalizace a elektřiny) i ty části, které jsou příslušenstvím domu (dvůr).

5)      Pro účely tohoto řádu je dále pod pojmem „majitel“ myšleno Bytové družstvo UE 8 resp.odpovědná osoba, určená představenstvem družstva.

6)      Nájemcem se rozumí člen i nečlen Bytového družstva UE 8 užívající byt nebo nebytový prostor v domě na základě platné nájemní smlouvy.

7)      Kde se v tomto řádu používá výrazu dům myslí se tím dům čp. 208, U elektrárny 8 s příslušným pozemkem.

 

II.                práva a povinnosti z nájmu bytu

 

1)      Majitel je povinen zajistit nájemci plný a nerušený výkon jeho práv spojených s užíváním bytu (základní práva a povinnosti z nájmu bytu, včetně odpovědnosti za údržbu domu, bytu a za škody na majetku upravuje občanský zákoník). Zejména je povinen odevzdat mu byt a jeho příslušenství ve stavu způsobilém pro řádné užívání, provádět řádnou údržbu domu a jeho zařízení a zajišťovat i řádné plnění služeb, jejichž poskytování je spojeno s užíváním bytu. Při odevzdání bytu vydá majitel uživateli bytu opis zápisu dohody o odevzdání a převzetí bytu podepsaný tím, kdo jednal za majitele a uživatelem, který dohodu uzavřel.

2)      Nájemce a osoby, které s ním žijí ve společné domácnosti, mají vedle práva užívat byt i právo užívat společné části a zařízení domu v souladu s účelem, k němuž užívání slouží. Jsou zároveň povinni při výkonu svých práv dbát, aby v domě nenarušili prostředí zajišťující ostatním výkon práv a nedostali se do rozporu s dobrými mravy a chránit družstevní majetek.

3)      Nájemci bytů jsou povinni zajišťovat na své náklady řádné a včasné provádění drobných oprav v bytě a všechny práce spojené s obvyklým udržováním bytu, jeho příslušenství a vybavení (viz §§5 a 6 nařízení vlády č. 258/1995 Sb.)

4)      Nájemce bytu je povinen oznámit bez zbytečného odkladu majiteli potřebu těch oprav, které je povinen provádět majitel na svůj náklad.

5)      Nájemce bytu je povinen na své náklady odstranit závady a poškození, které způsobil v bytě nebo v domě sám, nebo jež způsobily osoby, které s ním žijí ve společné domácnosti, příp.osoby, které u nájemce dočasně pobývají za účelem návštěvy. Nepostará-li se uživatel bytu o včasné provedení drobných oprav a obvyklé údržby bytu nebo neodstraní-li závady a poškození, za které odpovídá, učiní tak majitel, po předchozím upozornění uživatele na jeho náklad sám.

6)      Nájemce nesmí provádět v bytě stavební úpravy bez předchozího souhlasu majitele. Jde zejména o zavádění nebo změnu vodovodního, elektrického i jiného vedení, zazdívání nebo prorážení oken, zasklívání balkonu, přemísťování dveří, odstraňování nebo zřizování příček apod. Majitel může nařídit, aby úpravy provedené bez jeho souhlasu byly ve stanovené době odstraněny a byl byt uveden do původního stavu. Nájemce odpovídá za případnou škodu, která vznikne neodborným provedením změn a úprav. Zřizovat televizní antény na střeše a fasádě domu lze je po projednání s majitelem, a to postupem s ním dohodnutým.

7)      Majitel je oprávněn provádět stavební úpravy nebo jiné podstatné změny v bytě jen se souhlasem nájemce. Provádí-li majitel tyto úpravy na příkaz příslušného orgánu státní správy nebo z povinnosti pečovat o řádnou údržbu domů a bytů, je nájemce povinen jejich provedení umožnit, jinak odpovídá za škodu, která nesplněním této povinnosti vznikla.

8)      Majitel je oprávněn, po předchozím oznámení a dohodě s nájemcem, vstoupit do bytu či nebytového prostoru za účelem zjištění technického stavu bytu a nebytového prostoru a provedení kontroly, případně výměny měřidel, odečtu spotřeby teplé a studené vody. Výjimečně (v případě havárie, ohrožení života a zdraví lidí, či v případě bezprostředně hrozící škody na majetku) bude byt zpřístupněn policií. O takovém zásahu vyrozumí majitel neprodleně nájemce a pořídí písemný protokol. Nájemce je povinen učinit taková opatření, aby mohl být zejména při delší nepřítomnosti v bytě, rychle vyrozuměn a zařídit tak zpřístupnění bytu.

9)      Po zániku práva na užívání bytu je dosavadní nájemce bytu povinen odevzdat jej majiteli ve stavu, v jakém jej převzal, s přihlédnutím k normálnímu opotřebení. O vrácení a převzetí bytu sepíše majitel zápis, v němž uvede stav bytu, jeho příslušenství a vybavení a označí zjištěné závady. Má-li tyto závady odstranit dosavadní nájemce bytu, stanoví majitel zároveň lhůtu a způsob jejich odstranění.

 

III.             zajištění pořádku v domě

 

1, Majitel je povinen zajistit řádnou údržbu a provádění úklidových prací ve společných částech domu. Zajišťuje:

a)      mytí a stírání schodů a chodeb, čištění chodbových oken, zábradlí, osvětlovacích, zařízení,vchodových dveří, výtahových šachet a kabin, zavírání a otevírání domu,

b)      zavírání a otevírání domu,

c)      osvětlování schodiště, chodeb a jiných obecně přístupných prostorů v domě,

d)     dohlížení na společná zařízení domu,

e)      dozor nad prováděním řemeslných a jiných prací objednaných majitelem,

f)       čištění chodníků přilehlých k nemovitosti,

g)      plnění povinností uložených majiteli státní správy (např. vyvěšování vyhlášek, upozornění  apod.)

2, Úklid domu, včetně posypání chodníků v zimě, zajišťuje majitel domu úklidovou firmou na základě smluvního vztahu.

 

IV.             užívání společných prostor a zařízení domu

 

1, Společné prostory a zařízení domu mohou nájemci a osoby s nimi žijící příp. osoby, které u nájemce bytu dočasně pobývají za účelem návštěvy, užívat k účelům odpovídajícím jejich určení. Musejí přitom dbát, aby nedocházelo k omezování práv ostatních nájemců. Ve společných prostorách nelze umísťovat předměty, které nepatří k vybavení domu.

Způsobí-li mimo řádné znečištění společenských prostor nebo chodníku nájemce nebo jiná zjištěná osoba, jsou povinni znečištění neprodleně odstranit, jinak bude odstraněno na jejich náklad.

2, Nájemci jsou povinni zejména:

- zabezpečit, aby v domě nebyly ukládány látky vznětlivé nebo jinak nebezpečné a nebylo užíváno otevřeného ohně,

- zabezpečit, aby věci uložené ve sklepích nebyly zdrojem šíření hmyzu či hlodavců

- zamezit volnému pobíhání domácích zvířat (psů, koček) po schodištích a chodbách domu

- nejezdit na kolech, skateboardech a kolečkových bruslích na chodbách domu

- nehrát míčové nebo jiné hry na chodbách ve vstupní chodbě domu.

- zabezpečit v bytě opatření k zamezení šíření hmyzu v případě, že nezpřístupnili byt při provádění takových opatření péči majitele domu

- nemanipulovat s protipožárním zařízením s výjimkou požáru v domě

3, Dětské kočárky se ponechávají v kočárkárnách nebo uzamčených chodbách sklepů. Pokud se nájemníci dohodnou je možné kočárky příp. kola umístit do vyhrazeného prostoru, který určí družstvo.

4, Smetí a odpadky se vysypávají do nádob k tomu určených a to tak, aby byla zachována co největší čistota. Nádoby jsou umístěny vedle vstupního vchodu do domu. Nájemníci nesmí parkovat svými silničními motorovými vozidly tak, aby bránili odvozu odpadků.

Předměty, které nesmějí být do sběrných  nádob ukládány určuje vyhláška o komunálním odpadu. Zejména není dovoleno do sběrných nádob sypat rtuť, posekanou trávu, suroviny určené do zvláštních nádob (sklo, plasty, papír), části nábytku apod.

5, Větrání bytů do vstupních prostor domu (až na oprávněné výjimky) není povoleno!

6, Na chodbách, schodištích ve sklepích není dovoleno čistit obuv, šatstvo ani jiné předměty.

7, Ve společných prostorách domu a v kabinách výtahů není dovoleno kouřit, odhazovat nedopalky cigaret a jiné odpadky!

8, Není dovoleno vjíždět silničními motorovými vozidly do prostoru hlavního vchodu domu, mimo vozidel majících výjimku (sanita, Policie ČR, Městská policie, požární a stěhovací vozy..).

 

V. Prádelna, sušárna, mandlovna

 

Způsob užívání prádelny, sušárny a mandlovny, určuje majitel domu zvláštní (samostatnou) vyhláškou.

 

VI. Držení domácích zvířat a jiných živočišných druhů

 

1, Chovem domácích zvířat a jiných živočišných druhů nesmí být ohroženo životní prostředí, ani bezpečnost a zdraví osob. Je zakázáno chovat živočišného jedince v nepřiměřeném množství bez souhlasu majitele.

2, Nájemník (vlastník živočišného jedince) musí zabezpečit, aby jeho chovem nebyli nad přiměřenou míru obtěžovány ostatní osoby v domě nebo byl vážně ohrožen výkon jejich práv. Zejména nesmí být ostatní osoby v domě obtěžováni hlukem, pachem, parami, pevnými nebo tekutými odpady a vnikáním chovaných živočišných jedinců do jiných bytů a nebytových prostor, případně na pozemky s těmito byty užívanými.

3, Při pěstování akvarijních ryb musí chovatel učinit přiměřená opatření proti vytopení okolních bytů.

4, Ustanovení tohoto oddílu se vztahují i na živočišné jedince v držení osob, které užívají nebytové prostory v domě, na živočišné jedince v dočasné péči nájemníka nebo osob s ním společně žijících. Rovněž se vztahují na živočišné jedince jiných osob, které s nimi do domu dočasně vstupují (návštěvy ..)

 

VII. Pěstování rostlin

 

1, Pěstováním osob nesmí být ohroženo životní prostředí a zdraví osob. Je zakázáno pěstovat rostliny nepovolených druhů a pěstovat bez souhlasu majitele rostliny v nadměrném množství.

2, Při automatickém zavlažování rostlin musí pěstitel učinit příslušná opatření proti vytopení okolních bytů.

 

VIII. Vyvěšování a vykládání věcí

 

1, Není dovoleno vyvěšovat a vykládat v oknech a lodžiích domu nečisté, nevzhledné nebo zapáchající předměty.

2, Květiny v oknech na balkonech a lodžiích musí být zabezpečeny proti pádu. Při zalévání voda nesmí stékat a smáčet zdi domu.

3, Je zakázáno, bez souhlasu majitele, umisťovat jakákoliv zařízení a předměty na fasádu, střechu a lodžie domu.

4, Vyklepávat a vytřepávat jakékoliv předměty je dovoleno pouze na určeném místě. Znečištěný prostor musí nájemce bytu uvést do pořádku.

5, Při kouření obyvatelů domu, uživatelů nebytových prostor a ostatních osob pobývajících v domě není dovoleno odklepávat popel a odhazovat nedopalky cigaret a jiné předměty z oken a lodžií.

6, Není dovoleno krmit holuby a jiné volně žijící ptactvo na oknech a v lodžiích domu.

 

IX. Otevírání a zavírání domu

 

1, Dům je otevřen od 6,00 do 22,00 hodin. Nájemníci jsou povinni zamykat (zavírat) dům v době od 22,00 do 6,00 hodin.

2, Klíče od společných prostor a zařízení v domě jsou uloženy u odpovědných osob, převážně u členů představenstva.

 

X. Klid v domě

 

1, Nájemce je povinen užívat byt v souladu s dobrými mravy tak, aby neobtěžovat ostatní bez oprávněného důvodu ani nadměrným hlukem.

2, V celém domě je stanovena doba nočního klidu od 22,00 do 6,00 hodin. V této době není vůbec dovoleno hrát na hudební nástroje, pouštět hlasitě reprodukovanou hudbu, poslouchat hlasitě rozhlasový nebo televizní přijímač, zpívat, hučně se bavit, používat hlučné přístroje (vysavače, pračky, mixery ... ) a vykonávat jakoukoliv činnost působící hluk (vrtání, klepání, stavební práce ... ).

 

XI. Závěrečná ustanovení

 

Ustanovení tohoto domovního řádu se vztahují na osoby trvale nebo dočasně pobývající v domě. Pokud dojde ke sporu ve vztazích upravených tímto domovním řádem, řeší jej představenstvo družstva.

Jestliže oprávněný nájemce bytů nebo nebytových prostor hrubým způsobem opakovaně porušují povinnosti stanovené tímto domovním řádem (pokud nejde o přečin nebo trestný čin) může to vést, po písemné výstraze až k vyloučení z družstva, případně k výpovědi nájemce z bytu (dle § 711 n Občanského zákoníku) nebo nebytových prostorů.

 

Domovní řád byl schválen na členské schůzi dne 26. srpna 2004.